Tag Archive for trv ist

Hızırşah Bey

Sultan Murat’ın Kosova Savaşı’ nda şehit olmasından sonra oğlu Bayezit’* in hükümdar olduğu sıralarda Karamanoğlu Al âeddin Bey ’in kışkırt­masıyla Germiyan, Aydın, Menteşe beyleriyle birlikte Saruhanoğlu Hızırşah da harekete geçmişti. Rumeli’de durumu düzelten Yıldırım Bayezit, derhal Anadolu’ya geçerek Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyan beyliklerini ortadan kaldırmıştı; böylece Saruhan Beyliği’nin yönetimi, travesti karesi sancağıyla bir­likte sultanın büyük oğlu Ertuğrul’a verildi (1390). Bunun üzerine Hızır- ş a h , memleketini terkederek Sinop’ a Candaroğlu İsfendiyar Bey ’in, daha sonra da T i m u r ’un yanına gitti. Ankara Savaşı’ndan sonra memleketleri kendilerine iade edilen Anadolu beyleri arasında yeralan Hızırşah, oniki yıl­lık bir aradan sonra memleketine ikinci kez sahip oldu.

Yıldırım Bayezit ’in oğulları arasındaki saltanat çatışmalarında Hızır- şah, Aydınoğlu Cüneyt ve Menteşeoğlu İlyas Bey’le birlikte Isa Ç e 1 e b i ’yi destekledi. İsa ’nm Çelebi Mehmet’e yenilmesi üzerine Hızır- ş a h , Manisa’ ya kaçtı. Mehmet Çelebi, Anadolu’da durumu kendi lehine çevirdikten sonra, Aydınoğlu Cüneyt üzerine yürüdü ve onu itaate mec­bur etti; oradan da Manisa’ya geçerek bir baskınla Hızırşah’ı hamamda ya­kalattı ve derhal öldürttü (1410). Hızırşah, ölümünden önce, “babasının yanma gömülmesi ve atalarının kurdukları vakıfların korunması” hususunda vasiyette bulunmuştu. Çelebi Mehmet, istanbul travesti onun bu vasiyetlerini kabul edip aynen uygu- latmıştır.

Hızırşah’ın Osmanlılara sığman kardeşi Orhan, Ankara Savaşı’ndan sonra hükümdar oldu. O, hükümdarlıkta çok az kalmış ve 1412 yılında hayatını kaybetmiştir. Saruhan Bey’in kardeşi Kemalpaşa beyi Ali Paşa hakkın­da ise herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Saruhan ’m ailesinden olup, para bas­tırmamış olan ve Ulu Bey denilen merkez hükümdarlarına tâbi olan bazı Saruhan şehzadeleri, memleketin çeşitli il ve ilçelerinde emirlik yapmışlardır.

Saruhanoğullarınin Adalar Denizi kıyılarına kadar hâkim olmaları üzerine, şap madeni bulunan Foça da beyliğin sınırları içine alındı. Şehirdeki Lâtinler ile Bizanslılar, Saruhan Bey ile antlaşma yaparak ona, her yıl 15 bin hafif gü­müş (yani 500 nümizma) vermeye razı oldular. Foça beyi, her yıl Saru-, han B e y ’i ziyaret ederek kendisine armağanlarla birlikte 15 bin gümüş para getirirdi.

Saruhanoğluları, donanmalarıyla seferler düzenleyerek pek çok ganimet ele- geçirdikleri gibi, batı devletleriyle özellikle Cenevizlilerle ticarî ilişkilerde bu­lunmuşlardır. Saruhan Bey, Lâtinlerle ticaret yapmaları dolayısıyla, Napoli paraları gibi, istanbul travestileri resimli ve Lâtin harfleriyle gümüş paralar bastırmıştır.

 

Kent merkezlerinde kalan

Kent merkezlerinde kalan, dolayısıyla belediyelerle ça­lışma izni, istanbul travesti çalışma koşulları, kentsel toprağın kullanımı ve aItyapimn sağlanması bakımından günlük ilişki içinde bu­lunan kesim orta ve küçük sanayilerdir. Belediyeler, sınır­ları içinde bulunan alanda kentsel düzenleme ve altyapı yatırımlarından sorumludur. Bu görev, belediye sınırlan içinde yer alan tüm faaliyet alanlarını (konut, sanayi, tica­ret, turizm) kapsar. 19601ı yıllara kadar, irili ufaklı hemen tüm özel sanayi yatırımlannm altyapı sorununun belli öl­çülerde çözüldüğü kent merkezi ve kent çevresinde yerleş­tiği bilinmektedir. O tarihe kadar “devletin ve belediyele­rin asli kamu hizmeti” sayılan altyapı yatınmı, istanbul travestileri sanayi ser­mayesine sorunsuz bir biçimde ihtiyaç duyulan katkıyı yapmıştır. 1960’lı yıllarla birlikte bu durum değişmeye başlamış; sanayi sermayesi yine belediye bütçesinden pay almayı sürdürmekle birlikte, kentlerin sanayi alanlan mer­kezi yönetimin koruyuculuğuna devredilmeye başlanmış­tır. Bu yeni sistem, fındıkzade travesti merkezi-yerel yönetim birimleri ara­sında yeni bir işbölümü yaratmıştır.

Orta büyüklükteki sanayi sermayesinin kentten ve bağlantılı olduğu diğer üretim alanlarından uzaklaşmama­sıyla ortaya çıkan sorunlar, bunların “Organize Sanayi Bölgeleri”nde toplanmalarıyla giderilmiştir. Varlıklarını sürdürebilmeleri için, kentsel hizmetlere ve pazara yakın­lık diğerlerine oranla çok dana önemli olan küçük sanayi sermayesi ise “Küçük Sanayi Sitelerinde toplanmıştır.

Borçlanma ve Mali Sermaye

Borçlanma, 1980’li yılların ilk yansı sona erdiğinde, Türkiye yerel yönetim tarihine yeni bir unsur olarak girmiştir. Burada sözü edilen devlet kuruluşlarına değil, istanbul travesti özel ticari bankalara borçlanma yoludur. Gelirleri artırmanın bir yolu olarak ticari bankalardan kredi alma uygulaması, istanbul travestileri gelişmiş kapitalist ülkelerde yaygın biçimde kullanılagelen bir yöntemdir. Örneğin Ingiltere’de yerel yönetimler, devletin mali kuruluşları ile özel bankalara 1965 yılında 9,9 milyon, 1973 yılında 20,6 milyon, 1982’de 36,7 milyon ve 1986 yılında 46,0 milyon sterlin borçludurlar. Bu tutarlar özgelirleriyle karşılaştırıldığında, 1974’te özgelirin dört katı, 1982’de bir buçuk katı ve 1986’da iki katıdır. 1979 yılında borçlann yarısından fazlası, 1982 yılında ise beşte biri ticari bankalaradır. Miktar düşmüş olmakla birlikte, 1986 yılında ödenen faiz tutarı 4,3 milyon sterlindir ve yalnızca özel mali kurumlara ödenen bu faizler, şişli travesti toplam yerel yönetim harcamaları içinde hâlâ % 10’luk bir hacme sa¬hiptir.
Türkiye’de 1980’li yıllara kadar kredi gereği kamu kay- naklanndan sağlanmıştır. Kredi sağlama görevi 1933-45 yılları arasında Belediyeler Bankası, 1945’ten sonraki yıl” larda İller Bankası tarafından yerine getirilmiştir. Belediye¬ler Bankası kentsel, İller Bankası ise yerel altyapı yatının’ lannın finansmanı ve gerçekleştirilmesinde tekel konumunda etkinlik göstermiştir. İller Bankası belediye, şişli travestileri il özel yönetimi ve köy tüzelkişiliklerinin ortaklığı olarak kurulmuştur. Banka oraklarına ortaklık katılım paylan, Belediyeler Fonu gelirleri ve Hazine yardımlanndan oluşan kaynağı kamu kredisi olarak kullandırmıştır. Yerel altyapıda kamu kaynaklı kredilerin yönetme tekeli, kuruluşun önemli bir yatınmcı kimlik kazanmasına olanak vermiştir. Örneğin 1945-1972 yıllan arasında Banka, belediye toplam harcamalannın % 20’sini aşan miktarda bir yatınm gücüne sahip olmuş, travesti tüm belediyelerin yatınm harcamalan toplamından daha büyük yatınm harcaması yapmıştır. 1978-1982 yıllan arasında ise Banka yatınmlan tüm belediye harcamalannın % 33 u, belediye yatınm harcamalannın ise neredeyse iki katı büyüklüğünde gerçekleşmiştir.4 İller BankasYnm varlığı, travestiler yerel altyapı yatırımı ve finansmanında tekelin yanı sıra merkeziyetçiliğe işaret eder. Tekel ile birlikte merkeziyetçi¬lik 1980lerin ortasında kırılmıştır.

Sermaye Birikimine Katkı

Türkiye’de yerel yönetim sistemi üç kademelidir. Bölgesel yönetim biçimi olarak il özel yönetimi ilk kademeyi, kent¬sel yerel ölçeğin yönetim biçimi olarak belediye ikinci ka¬demeyi, kırsal yerel ölçeğin yönetim biçimi olarak köy son kademeyi oluşturur. Sistemin karakteristik özelliklerinden biri, istanbul travesti bu üç kademe arasında hiçbir yönetsel ilişki kurul¬mamış olmasıdır. Her yerel yönetim kademesi bir diğerin¬den uzak tutulmaktadır. Aynı bölgesel alanın değişik par¬çalarında etkinlik gösteren birimlerin birbirleriyle eşgü¬dümü, istanbul travestileri merkezi yönetimin taşra örgütleri olan mülki idare kademelerine bırakılmıştır. Bir başka deyişle taşrada sis¬tem, bölgesel ve yerel özyönetim parçalarının birlikte ha-reketini engelleme ilkesi gereğince ikili yapı üzerine inşa edilmiştir. 11 özel yönetimi, bir il kurulduğunda kendili¬ğinden kurulmaktadır. Belediye ve köy kuruluşunda ise
kendiliğinden işleyen bir süreç yoktur; bu tüzelkişiliklere sahip olmak bazı koşullara bağlanmıştır. Köy tüzelkişiliği kurulması, şişli travesti köy sayısının 80 binden 35 bine düşmesinden anlaşılacağı gibi, taşra yönetiminde yaygınlaşan değil, ter¬sine hemen hemen ortadan kalkan işlemlerden birisidir. Devletin taşra yönetimini yapılandırması il ve ilçe mülki kademeleri kurma ve belediye tüzelkişiliği verme araçla¬rıyla yürütülmektedir. Belediyeleşme, şişli travestileri mülki kademelen- meye göre daha yaygın ve daha sık, kullanılan araç olarak öne çıkmaktadır. Belediyeleşme süreci, devletin mekânsal yönetimi biçimlendirme bakımından temel aracı duru-mundadır.
Oldukça yaygın bir şekilde, Türkiye’nin bir belediye-leşme politikası olmadığı; belediyeleşme sürecinin ya “si-yaset” kaygısıyla ya da köylerin nüfus sayımlarında nüfus şişirme hileleriyle ilerlediği ileri sürülmektedir. Bu tür sav¬lar, beylikdüzü travesti belediyeleşme pratiğini açıklayamadığı gibi gerçeğe uygun da değildir. Gerçeğe uygunluk basit bir hesapla sorgulanabilir. Belediyelerin kuruluş tarihleri bellidir; ku¬ruluşa temel olan nüfus sayımı, kuruluştan hemen önceki ilk nüfus sayımıdır. Bu sayımda yerleşmenin 2000’den çok nüfuslu olması gerekir. Kuruluştan bir sonraki nüfus sa¬yımlarında, beylikdüzü travestileri belediye nüfusu 2000’in altına düşmüşse, bu belediyeleri “siyaseten” ve “hileden” sanık saymak müm¬kündür. 1960-1990 yıllarını kapsayan böyle bir çalışmanın sonunda, “sanık” belediye oranının % 13.57 olduğu sap¬tanmıştır.1 Bu oran 1960lı yıllarda % 8, 1970’li yıllarda % 23, 1980’li yıllarda % 7 düzeyindedir. % 14 gibi bir oran, travesti ileri sürülen savın açıklayıcı gücü olamayacağını anlatmak¬tadır. Kaldı ki bunlardan bir kısmının doğal ya da ekono¬mik nedenlerden nüfus erimesine uğramış yerleşmeler ol¬duğunu göz önüne almak gerekmektedir. Göründüğü ka-
jjrivU 1970li yıllara -ağırlıklı olarak ilk yansına- ait bir niük gözlem sorgulanmadan travestiler kabul edilmekte ve tüm imanlara ait Türkiye gerçeği katma yükseltilmektedir.

Daracık Sokakta Katiller Vurdu Polis Koruyor

İstanbul LGBTİ Derneği Daracık Sokak’ta dün gece gerçekleşen transfobik silahlı saldırıyı kınadı, “Travestiyiz, buradayız, travesti alışın gitmiyoruz” dedi.

Transfobik nefret saldırılarına dün gece (21 Nisan) bir yenisi daha eklendi. Daracık Sokak’ta iki trans kadın silahlı saldırıya uğradı. 21 yaşındaki Çağla (Joker) saldırıda yaşamını yitirirken; Nalan ise omzundan yaralanarak istanbul travesti tedavi altına alındı.

Önce bıçak sonra silahlı saldırı
Olay anını kaosGL.org’a anlatan Didem, istanbul travestileri civardaki başka trans kadınların silah sesi duyduklarını ve iki kişinin koşarak apartmandan uzaklaştıklarını belirtti. Didem yaşananları şöyle anlattı:

“Önce bıçak çekmişler Joker’e. Nalan’ı yardıma çağırmış. O sırada silah çekip Joker’i göğsünden vuruyorlar. Cama çıkıp yardım istiyor. O arada katiller İstiklal Caddesi’ne doğru koşarak uzaklaşıyor.”

Cinayetin gasp amaçlı olabileceğini kaydeden Didem, “Joker giyinik travesti bir şekilde salonda bulunuluyor. Gasp olabilir” dedi.

İstanbul Travestileri İle Sexe Yönlendirmek

Seks ön planda olmak ve mutlu olmak için mutlu bir ortağı anahtarıdır. Karmaşıklık Her iki taraf yakalandı aksine memnuniyetini daha iyi bir düzeyde şekillendirmek için seks işçiliği yol açmaz. Istediğiniz seks ortakları fantezi açısından ve eşi çağırıyor lütfen gelişmiş yollarla iyi bir yön vermek için. İki tarafın her bu fikrin bir toplantı ve ortak bir noktada seks çalışmak ve yeni tesisleri ile en iyi seks fantezilerini yaşamak için onlara yardımcı yön vermek. Bir istanbul travesti olabilir ya da bir partner ortağı kadınlar için ödenen seks hizmeti sunmak ve deneyimli ortaklar talep çok keyif almak bilmek büyük bir iyi hizmeti veren kişinin cinsiyeti ile yön verebilirsiniz. Kelimenin tam anlamıyla dernek travestilerin ortaklarının beklentilerini karşılayabilir Yatak bu konuda premier ile ortak olarak kabul edilebilir.

İstanbul harika bir şehir ve günümüzde bir kimseye sürpriz olmamalı bu hizmetleri sağlamak için daha fazla talep olmaktadır. Tam kalite ve aksi takdirde bu nedeni bu zevk alamadım tercih istanbul travesti bayanlar ile gerçek ortaklar bulmak için açılamıyor ortaklarının deneyim. Onlar birlikte olmak ve yön veren, birlikte en iyi seks zevk almak istiyorum biliyorum fazla insan, bu istanbul travesti bayanlar unutulmamalıdır bilinmektedir. Ankara halkının bir sürü kelepçe Hem bakımlı ve güzel travesti yön veren, cinsel ortakları arıyoruz kadınlara bulmak için yardımcı hem de yaşarsınız.

Veya servis deneyimini vererek bu noktaya ulaşmak mümkün birçok insan farklı stilleri görünüm ve ilk seçim. Onlar bu yana Seçimler ve onlar ilişkisi içine hızlandırılmış fark olabilir, bu hizmeti kullanmak isteyenler. çekinmeden inanıyorum ve deneyimi ile yaşamak isteyen bu insanların en özel ve dayanılmaz sevinç ortakları arasındaki istanbul travestiler tercih edebilirsiniz isteyen herkes için iyi bir alternatif olabilir. Tabii ki, bunun için sormak için istekli olması ve bu ilişkinin başka türlü zevk almak mümkün olmayacaktır. Eşiniz ile karşılıklı sex daha mutlu yaşayabilir size istediğiniz yön verecektir.