Aydınoğlu Umur Bey

Aydınoğlu Umur Bey ’in 1344 yılında, askerî etkinlikleri sonucunda Adalar Denizi’nde güven kalmadığından Bizans imparatoriçesi A n n a ’nın kış-kırtması sebebiyle Papalık, Venedik ve Rodos donanmaları, Umur B e y ’in elinde bulunan İzmir’i işgal ile Aydınoğulları travesti donanmasını yaktılar. Böylece donanma- 8lz kalan Umur Bey, Rumeli’de bulunan dostu ve müttefiki Kantakuzen’e
yardım için Saruhan Bey’e başvurarak ülkesinden geçmek istedi ve S a r u. han Bey’e bazı yerleri terketmek suretiyle bu hususta onunla anlaştı. O, S a. r u h a n ’ın oğlu Süleyman Bey’le birlikte 20 bin kişilik bir kuvvetle Karesi topraklarından ve Çanakkale üzerinden Rumeli yakasına geçip kararlaştırılan plan gereğince, travestiler bu yardımcı kuvveti Kantakuzen’le görüşüp İstanbul üzerine sev» kecek, şehirdeki yandaşlarıyla anlaşarak Kantakuzen İstanbul’u işgal ede- çekti. Fakat öte yandan onların bu planı, kraliçe A n n a tarafından haber alındı ve onların İstanbul’daki yandaşları derhal öldürüldü, bodrum travestileri böylece olumlu bir sonuç alınamadı. Geri dönüşleri sırasında, Saruhan ’ın oğlu Süleyman Bey, Kü- çükçekmece yakınlarında öldüğü için Umur Bey, Makedonya’ya gitmekten vaz¬geçti ve Süleyman Bey ’in cesedi ile geri dönüp cenazeyi Saruhan Bey’e teslim ederek İzmir’e gitti. Saruhan Bey, oğlunun ölümünden çok geç-meden aynı yılda (1345) öldü. Mezarı, Manisa’dadır.

SARUHANOĞULLARI BEYLİĞİ

Saruhanoğulları Türkmen Beyliği, Batı-Anadolu’da, Adalar Denizi kıyıları yö­nünde yayılarak Manisa, Menemen, Gördes, Demirci, Kemal Paşa (Nif), Turgut­lu Ilıca (Tarhanyat), Gördük, Akhisar, Atala, Kayacık, Urganlı gibi kent ve yörelerine hâkim olmuşlardır. Saruhanoğullarınm, Germiyanlıların Batı-Anadolu yu fetih için gönderdikleri kuvvetleri oluşturmuş olmaları mümkündür. Bey­liğin kurucusu Saruhan Bey ’in Harezm kumandanı iken Türkiye Selçuklu­larının hizmetine girmiş olan Saruhan adındaki kumandanın torunu olduğu ileri sürülmüştür. Kaynaklardaki kayıtlara göre, travesti saruhan Bey’in babasının adı A1 p a ğ ı olup ÇuğaveAli Paşa adlarında iki kardeşi vardır.

Saruhan Bey, 1305 yılında Manisa taraflarında fetihler yapan Türklerin başında bulunmakta idi. Saruhan, Katalan kuvvetlerinin savunduğu Danya kalesini kuşattı ise de başarılı olamadı. Daha sonra o, Leşkeri ili (Laskaris ili) vilâyetinin başkenti olan Manisa’yı 1313’de fethederek kıyı yönünde sınırlarını genişletti ve burasını da beyliğinin başkenti yaptı. Denizciliğe de başlayarak izmir travesti kur­duğu donanma ile Foça, Naksos ve Sakız’daki Cenevizlileri ve Midilli’yi vergiye bağladı. Ayrıca Aydınoğulları donanması ile de müşterek deniz seferleri düzenle­di. Kardeşi Ali Paşa da Kemal Paşa (Nif) ilçesini fethederek kendisine başkent yaptı. .

I Bizans imparatoru III. Andronikos Paleologos, 1329’da Sakız’ı iş­gal ile O s m a n o ğ 1 u Orhan G a z i ’ye karşı Foça’da Saruhan Bey ve Ay­dı n o ğ 1 u ile bir antlaşma imzalamış ise de olumlu bir sonuç alamamıştı. And­ronikos 1336’da Foça’da kuşattığı Cenevizlilere karşı Saruhan Bey ve Aydınoğlu Umur Bey ’den yardım istedi. Saruhan Bey, izmir travestileri cenevizliler tarafından tutsak alınan Foça’daki oğlu Süleyman ile ailesinden 24 kişiyi kur­tarmak şartıyla, yardım için bizzat donanmasıyla imparatorun yanma giderek dost­luğunu göstermiştir.

SÂHİBATAOĞULLARI BEYLİĞİ

Afyonkarahisar (eski adı: Karahisar-ı Sâhib) ile yakınlarındaki birkaç ilçe­den oluşan ve ünlü Selçuklu veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali ’nin torun­ları tarafından kurulmuş olan bu küçük beyliğe Sâhibata Oğulları Beyliği adı i verilir.

Türkiye Selçuklu Devleti’nin sonlarına doğru devlet işlerinde önemli bir rol oy­nayan S âhib Ata Fahreddin Ali, travesti ülke içinde özellikle Konya ve Sivas’ta pek çok hayır kurumlan yaptırmış, bu nedenle de kendisine Hoca Sâhib Ata Fahreddin Ali denilmişti. Sâhibata Fahreddin Ali, Moğol­ların Türkiye Selçuklu Devleti’ne tam anlamıyla hâkim oldukları dönemde, bü devletin vezirlik makamında bulunmuş idi. Selçuklu devlet adamları arasındaki çekişmeler sebebiyle, ankara travesti ülke süratle çökmeye başlamıştı. Fahreddin Ali, Mo­ğolların ülkeyi maddî ve manevî bakımdan harabeye çevirmelerinden sonderece- de üzülmüş, giriştiği çabaların pek başarılı olamamasının etkisiyle üzüntüsünden ölmüştür (23 Kasım 1288). Onun Taceddin Hüseyin ve Nusretüddin Haşan adlarında iki oğlunun varlığını biliyoruz ki, bunlar, Karamanoğ­lu Mehmet Bey tarafından sultan ilân edilen Cimri lâkaplı Gıyaseddin Siy av üş ile yaptıkları Akşehir savaşında (1277) hayatlarını kaybetmiş­lerdir.

Sâhibata ’nın Karahisar emîri olan torunu (Nusretüddin Haşan ’m oğlu) Şemseddin Mehmet, Germiyanlı oymağının saldırıları karşısında ba­şarılı olamadı ve 1287 yılında Bozguş Bahadır ile giriştiği savaşta hayatını kaybetti; mezarı Konya’da Sâhibata Türbesi’ndedir. Kendisinden sonra oğlu Nus­retüddin Ahmet, Karahisar epıîri olmuş ve Moğol hanı Ebû Said Ba­hadır ’m tâbileri arasında yeralmıştır. Nusretüddin Ahmet, Germiyanlı hükümdarı I. Yakup Bey’in damadı idi. 0, Anadolu beyliklerini ortadan kal­dırmak isteyen Moğolların Anadolu valisi Timürtaş’m kumandanı emîr Eretna tarafından Karahisar ’da kuşatıldı ise de bir fırsatını bulup kayın babası Yakup Bey in yanına kaçmayı başarmıştır. Onun Karahisar Beyliği, Germi- yanlıların hâkimiyetine geçtikten ankara travestileri bir süre sonra da yine onlar tarafından ilhak edilmiştir.

 

Nusretüddin Ahmet’in mezarı belli değildir. İlgili kaynaklara göre Sâ- hibataoğulları, Karahisar’dan başka bir şehre sahip olmayıp Sandıklı, Bolvadin, Şuhut, Barçmlı ve Oynaş ilçeleri ile bin kadar köye sahip idiler; bununla birlikte Sandıklı, Germiyanoğulları BeyliğVne, Bolvadin’in de Eşrefoğullarına ait oldu­ğu da bilinmektedir.

 

2016 Topuklu Ayakkabı Modası

2016 topuklu ayakkabı modaları yavaş yavaş belirlenmeye başlamış durumda. Bu sezonda değişik, travesti şık ve bir o kadar da güzel tasarımlar ile karşımıza çıkacak olan topuklu ayakkabı modellerini ünlü tasarımcılar ve firmalar yavaş yavaş üretmeye başlamış bile.

Bu sezonda uzun, ince topuklu ayakkabılar moda olacağı gibi 70’li senelerin uzun ve sivri ayakkabı modaları da bayağı ilgi çekici olacak tarzdan. Bu tarzdaki ayakkabıları farklı elbise ve kıyafetler ile kombin yaparak güzel sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz.

Ayakkabılarda ince uzun topuk ile ön tarafının kalın olan modelleri de karşımıza çıkacak olup bu tarzdaki modeller gayet şık ve etkileyici durmaktadır. Bu tarzdaki istanbul travesti ayakkabıları çanta ile ya da aksesuar ile tamamlayarak güzel ve etkileyici görünüm yakalayabilirsiniz.

Belirttiğimiz gibi bu sezonun revaşta olan ayakkabı modelleri ince ve uzun topuklardan yer almakta. Fakat bunun yanı sıra kısa ve ince topuklu ayakkabılar ile uzun ince ön tarafı kalın olan ayakkabılar da bulunabilmekte. Hatta 60’lı, 70’li senelerin moda trendleri olan ayakkabılar da günümüzde yavaş yavaş tekrardan moda haline gelmeye başlamış durumda.

Kış ayakkabı modalarında da bu durum aynı olmakla birlikte ayakkabılar biraz daha kış renklerine uygun olarak tasarlanmış ve tüylü, istanbul travestileri kırmızı renkli ayakkabılar çok dikkat çeker hale gelmiştir.

Antalya şubesi

Daha önce de belirtildiği üzere, Antalya, Dündar Bey tarafından 1301 yı­lında alınarak kardeşi Yunus Bey’e verilmiş idi. Bilindiği üzere Antalya, 1206 yılında Türkiye Selçuklu sultam I. Gıyasüddin Keyhüsrev tarafından fethedilmiş, travesti şehir ve yörelerine Teke oymağını yerleştirmişti. Antalya, Selçuk Dev- letVnin iç çatışmaları sebebiyle bir ara Kıbrıs Krallığı tarafından işgal edilmiş ise de I. İzzeddin Keykavus, 1210’da, şehri yeniden fethetmiştir. Aşağı yukarı XIV. yüzyılın başlarında emîrinin şehirde bulunmamasından istifade eden Dündar Bey , bir baskınla şehir ve kalesini elegeçirdi ve kardeşi Yunus Bey’i buraya atadı. Yunus Bey’ den sonra Antalya travesti yönetimini oğlu Mah­mut Bey üstlenmiş, diğer oğlu Sinaneddin Calis adıyla anılan H ı – z ı r B ey de Korkudeli emîri olmuştur (1319). Mahmut Bey zamanında Moğol valisi Timürtaş, Hamitoğlu Dündar’a saldırmış, bu nedenle o Antal­ya y ğınmıştı. Fakat yeğeni Mahmut Bey, Timürtaş ’tan korktuğu için onu Timürtaş’a teslim ederek öldürülmesine sebep olmuştur. Fakat T i m ü r t a ş ’m Memlüklü sultanı Melik Nâsır Mehmet’e sığındığı sıralarda M a h. mut B e y de Antalya’dan kaçarak Kahire’ye gitmiş ve Timurtaş’la birlikte hapsedilmişti (1327). Mahmut Bey ’den sonra kardeşi Korkudeli emîri bulu. nan Sinaneddin Hızır Bey, Antalya’da emîr olmuştur (1327). Hx_ zır B e y ’in ölüm tarihi belli değildir. Kendisinden sonra oğlu Dadı Bey, emirlik tahtına geçmiştir. Dadı Bey ’den sonra Antalya’ya “Küçük” sıfatıyla tanınan Mehmet Bey’in 1373’den önce emîr olduğu ileri sürülüyor. Bunun Mehmet Bey’in yukarıda adıgeçen ve Kahire’de hapsedilen Mahmut Bey’, in oğlu olması mümkündür. Zira Hamitoğullarmdan Yunusoğlu Mahmut’- un oğlu, Sultanüssevahil ve emîrülkebîr ünvanlarıyla bilinen Mübarizeddin Mehmet Bey, 1361 yılında Kıbrıs kralı P e t r o ’nun işgaline uğramış olan An­talya’yı on bir yıl sonra (1373) geri almayı başarmıştır. Onun Antalya emirliğinin süresi belli değildir. 1377 yılından sonra ölen Mehmet Bey ’den sonra Os­man Bey hükümdar olmuştur.

Antalya travestileri , 1389 (veya 1393)’da Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezit tarafın­dan elegeçirilmiştir. Yıldırım Bayezit, Antalya ve Teke ilini aldıktan son­ra buraları, oğlu Isa Çelebi ’ye sancak olarak verdi. Ankara savaşından sonra Hamitoğullarmdan Osman Bey, Antakya’dan başka Korkuteli ile diğer bazı yerleri yeniden elegeçirip T i m u r ’a tâbi olmuşsa da Antalya’yı Osmanlılardan geri alamamış, Korkuteli’ni beylik başkenti yapmıştır. Bununla birlikte Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet ’in ölümünden sonra oğlu II. Murat devri­nin başlarında ortaya çıkan buhranlı dönemde (1493), Hamitoğlu Osman Bey, Karamanoğlu II .’ Mehmet Bey’le birleşerek Antalya’yı elege- çirmeyi planladılarsa da harekete geçmelerine fırsat vermeden Antalya sancak­beyi Hamza Bey, Korkuteli’ne bir baskın yaptı. Bu sırada hasta olan Osman Bey ölmüş ve Karamanoğlu Mehmet Bey de kaleden atılan bir gülle ile hayatını kaybetmiştir (1493). Daha sonra Antakya’nın doğusundaki Teke Karahi- sar’ı denilen sağlam kale ve yöreleri, Antalya emîri Yunus Bey ’in kölesi Z e – k e r i y a ’nın yönetiminde kalmışsa da Hamitoğullarının Antalya kolunun ortadan kalkması sonucunda da onun da yönetimi sona ermiştir.

Boyunuzu Uzun Gösterecek Birkaç Taktik

Kısa boylu travestiler‘in en büyük hayallerinden bir tanesidir uzun olarak gözükmek. Dolayısıyla bu yazımızda kısa boylu kadınların birkaç pratik ve kıyafet giyim tarzı ile nasıl uzun gözükeceklerini anlatmaya çalışacağız.

Maksi tarzdaki elbiselere yönelin. Kısa boylu kadınlar maksi tarzdaki elbiselerden sürekli olarak uzak durmaya ve giymemeye özen gösterirler. Doğru ve iyi bir topuklu ayakkabı ile bu elbiseye yönelerek çok güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Boyunuzu uzun göstermek için tek renk kıyafetleri giymeye özen gösterin. Yanı tepeden tırnağa giyinirken saks mavisi, travesti gri ve nude renklerini sıklıkla kullanmaya ve tek renk olmasına oldukça özen gösterin. Bu sayede çok şık bir görünüm elde edeceğiniz gibi boyunuzu daha uzun gösterebileceksiniz.

Her kadının ve özellikle de kısa boylu kadınların dolaplarında kesinlikle ve kesinlikle bulunması gereken nude topuklu ayakkabı modeli her kıyafet ile uyum göstereceğinden dolayı ve sizi biraz daha uzun gösterebilir. Fakat bu tarzda bir topuklu ayakkabı almak ve uzun gözükmek istiyorsanız ten renginize en yakın olan ayakkabı renklerini almaya büyük özen göstermelisiniz.

Kıyafetlerinizde dikey çizgiler olan desenleri seçmeniz boyunuzu daha fazla gösterecek ve sizin açınızdan en iyisi olacaktır. Fakat kesinlikle yatay şekildeki çizgileri tercih etmeyin hem boyunuz küçük hem de olduğunuzdan daha çok kilolu gözükebilirsiniz. Bu dediklerimizi yaptığınız taktirde uzun boylu gözükmeniz mümkün olacaktır.

İshak Bey

Dündar Bey’in oğlu İshak Bey kardeşi Hızır Bey ’den sonra Hafiiideti hükümdarı olmuştur. İshak Bey, Karamanoğlu ’nun kendisine gönderdiği mektup üzerine babasının kanını dava için Mısır’a gitti. O, bu sırada fahire’de bulunan Timürtaş’la Memlüklü sultanı Melik Nâsır’in huzurunda münakaşa ederek birbirlerine ağır sözler söylemişlerdir.İshak Bey, travesti memleketine dönüp Hamideli Beyi olmuştur (1325). İshak Bey ’in ne zaman öldüğü şimdilik bilinmiyor.

İshak Bey ’den sonra kardeşi Mehmet Bey ’in oğlu Emîr-i muazzam sıfatıyla vasıflanan Muzaffereddin Mustafa Bey, Hamideli Beyi olmuş­tur. Onun 1344 yılından sonra öldüğü tahmin ediliyor. Muzaffereddin Mus­tafa Bey ’den sonra oğlu Hüsameddin İlyas Bey hükümdar oldu (1357). Onun Memlüklülerle savaştığı rivayet ediliyor. Hüsameddin İlyasBey kom­şusu Karamanoğlu Alâeddin Bey ile de mücadeleler yapmışsa da ba­şarılı olamayarak Germiyanoğlu Süleymanşah ’ın yanma gitmiş ve onun yardımıyla kaybettiği yerleri geri almayı başarmıştır. Ilyas Bey ’in ölüm tari­hi belli değildir, travestiler bununla birlikte onun 1374 yılından önce ölmüş olması müm­kündür. Yerine, oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey geçmiştir. Hüseyin B e y de babası zamanında Karamanoğullarınm saldırıları karşısında, Eşrefoğul- larından almış oldukları Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Yalvaç ve Karağaç’ı 80 bin altın karşılığında Osmanlı sultanı M u r a t ’a satmış (1374), İsparta, Eğridir ve diğer şehirler de kendi yönetiminde kalmıştır. Kemaleddin Hüse­yin Bey, Kosova savaşmda, sultana oğlu Mustafa Bey kumandasında yar­dımcı kuvvetler göndermiştir. Okçulardan oluşan bu kuvvetler Osmanlı ordusunun ön safında yeralmıştır. Kemaleddin Hüseyin Bey, 1391 yılında ölmüş­tür. Bazı tarihî eserlerde onun, bilinmeyen bir sebeple Yıldırım Bayezit tarafından öldürüldüğü belirtilmiştir.

Dolabınızda Olması Gereken Birtakım Parçalar

Yaz aylarında bulunmaktayız ve bu sıcak aylarda ne giyeceğinizin derdine düşmüş iseniz sizler için dolabınızda bulunması gereken travesti birkaç parçanın araştırmasını yaptık.

Öncelikle dolabınızda basit olarak adlandırılan çizgili tişörtler ya da düz renkli tişörtünüzün bulunmasına özen gösterin. Spor tarzda ya da şık bir kıyafet ile yapacağınız kombinlerde sürekli olarak kullanabileceğiniz ve kurtarıcı olarak isimlendireceğiniz tişörtleri çok seveceksiniz. Eğer daha şık gözükmek istiyorsanız dolabınızda kesinlikle ve kesinlikle ipekten yapılmış olan bir beyaz gömleğe yer açın. Şık bir şekilde oluşturacağınız kombinlerde çok güzel gözükebilirsiniz fakat gömlek seçimini yaparken gömleğiniz ne çok dar ne de çok bol olsun, bunun arasında bulunan izmir travesti modeller gömlekler için en idealidir.

Bu sezonda trend olan desenler çiçekli ve renkli desenli kıyafetler. Dolayısıyla dolabınızda bu tarzda bir elbiseye ya da birkaç parça kıyafete yer ayırabilirsiniz. Hem çok rahat bir şekilde yaz günleri dışarı çıkarken giyebilir hem de evde giyebileceğiniz bu tarzdaki kıyafetleri çok seveceksiniz.

Bu dönemlerde sürpriz bir davet ya da düğün olabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir etkinliğe önceden hazır olmak her bayan için çok keyif verici bir durumdur. Bu tarzda öyle bir kıyafetler seçin ki hem davetler için uygun izmir travestileri tarzda olsun hem de gündüz dışarı çıkarken sandalet eşliğinde giyebileceğiniz kadar uygun olsun. Bu sayede iki işi bir arada yapmış olursunuz.

Dolgu Topuk Sandalet Trendi

Topuklu ayakkabılardan ve yüksek tabanlı ayakkabılardan vaz geçmek istemeyenler yaz aylarında trend haline gelmiş olan bu ayakkabı travesti modelini kesinlikle ve kesinlikle kullanmalılar.

Ayakkabı modellerinde şıklık, rahatlık ve görünüş dediğimizde hemen hemen bütün kadınlar tarafından akla ilk olarak dolgu topuklu olan ayakkabılar gelmektedir. Bu sezonun yaz aylarında oldukça ilgi gören ve trendler arasına giren dolgu topuklu sandalet modelleri de oldukça şık bir görünüm sunduğu gibi modacılar tarafından da oldukça sevilmektedir.

Sıcak havalarda kullanımı oldukça rahat olan ve bu bunaltıcı havada bir de topuklu ayakkabılar ile uğraşmanın yerine bu tarzda bir istanbul travestileri ayakkabı kullanarak çok rahat bir şekilde davranabilir ve yürüyebilirsiniz.

1970’li senelerin havası dolgu topuk ayakkabılarını da etkilemiş ve bu senenin havasına uyum sağlamıştır diyebiliriz. Dolgu topuklu ayakkabıların kombinlenmesi de çok kolay ve basittir. midi etekler ile, bol paçası bulunan pantolonlar ile, İspanyol paça olarak adlandırılan Jeanler ile çok basit bir şekilde kombin oluşturabilirsiniz. Hatta dolgu topuklu sandaletler en iyi uyumu elbiselerde, istanbul travesti şortlarda ve mini etek modellerinde sağlamakta olduğu için bu tarzlara yönelebilir ve şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Hem kıyafet ile hem ayakkabı ile çok şık bir görünüm elde ettiğinizde bir de kolunuza çok uyumlu bir çanta taktığınız zaman adeta sizden iyisi olamaz, o derece güzel gözükürsünüz.

HAMİTOĞULLARI BEYLİĞİ

Türkiye Selçuklu sultanı lifi Kılıç A r s 1 a n devrinde, 1203’de Eğridir, Borlu, Yalvaç ve Antalya’nın fethinden sonra buralara Hamit Bey’e bağlı Türk- merıler yerleştirilmiş ve yüzyıl sonra da Hamit Bey ’in torunu DündarBey, travesti büyük babasının adıyla Hamitoğulları beyliğini kurmuştur.

Türkiye Selçuklu Devleti , XIII. yüzyılın sonlarında ciddi bir çöküntüye uğ­rayıp, Moğol hâkimiyetine girdikten sonra batı sınırlarındaki Türkmenler de kendi başlarına birer yönetim kurmaya başlamışlardı. Bu sıralarda İsparta, Eğridir ve yörelerinde bulunan Hamitoğulları da, o sırada başlarında bulunan F e 1 e k e d – din Dündar Bey’in yönetimi altında, ankara travesti başkentleri Borlu ve Eğridir olmak üze­re, Hamitoğulları Beyliğini kurmuşlardır (XIII-XIV. yüzyıl). Faal bir emîr olan Dündar Bey, beyliğin sınırlarını güney yönünde genişleterek Gölhisar, Kor­kuteli ve daha sonra da Antalya?y\ elegeçirmiştir. Dündar Bey, birçok eser­ler yaptırarak Eğridir’i imar etmiş, kendi künyesine izafetle Felekâbâd adını vermiştir. Dündar Bey, Moğolların yüksek hâkimiyetini tanımış ve onlara her yıl dört bin altın vergi vermiştir. İlgili kaynaklarda belirtildiği üzere, Dün­dar Bey ’in 15 bin yaya ve 15 bin atlı kuvveti ile belli başlı şehirler dışında 15 kadar da kaleye sahip olduğu anlaşılıyor. Dündar Bey, Olcaytu ’nun ölü­mü (1316) ve oğlu E b û S a i d ’in tahta geçmesinden sonra ortaya çıkan karışık­lıklar sırasında, bağımsızlığını ilân ederek Sultan unvanını almış ve komşuları olan Aydın, Saruhan, Menteşe Beylikleri kendisine tâbi olmuşlardır. Anadolu beylik­lerinin bağımsızlık hareketleri üzerine Anadolu Moğol valisi Timürtaş, ankara travestileri kon­ya’yı işgal ve bu arada Eşrefoğlu Süleyman Bey’i yakalatarak öldürttü ve Beyşehir’e bir Moğol valisi atadı, daha sonra da Dündar Bey ’in üzerine yürüdü. Bunun üzerine Dündar Bey, Eğridir’den Antalya’ya kaçtıysa da bu­rada kendi valisi bulunan Yunusoğlu Mahmut Bey, onu Timürtaş’a teslim etti ve derhal öldürüldü. Böylece Hamitoğulları Beyliğinin İsparta ve Eğ­ridir kolu Timürtaş’m eline geçmiş oldu (1324). Fakat Timürtaş ’ın Mem- lüklü sultanına sığınması (1325) üzerine, Dündar Bey’in üç oğlundan (muhtemelen büyük oğlu) Hızır Bey, harekete geçerek Hamideli’nin yöneti­mini eline aldı. Hızır Bey ’in hükümdarlık süresi belli değildir. Aşağı-yukarı 1330 yılında vefat etmiştir. O, Eşref oğullarına ait Beyşehir, Akşehir ve Seydişe­hir’i topraklarına katmıştır.

« Geriye git Öne git »